คณะพยาบาลศาสตร์มิชชั่นมีปรัชญาการศึกษาที่เด่นชัดตามนโยบายการศึกษาของคริสตจักร์เซเว่นธ์เดย์แอดเวนติสท์ เพื่อพัฒนา
ชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังนั้น โครงสร้างและการดำเนินงานของคณะจึงมีลักษณะเป็น Working-Learning and Living Center 

เพื่อให้เกิดการบูรณาการชีวิตนักศึกษาแบบองค์รวมของการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติอย่างสมดุลเพื่อการรับใช้สังคม
          คณะฯ ได้นำแนวปรัชญาลงสู่การปฏิบัติจริง โดยการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรด้านคุณค่าการทำงานและคุณค่าของการ
ใช้เงิน โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานระหว่างเรียน ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมที่ดี เป็นการเพิ่มประสบการณ์เพิ่มทักษะทางสังคม และ
ความสามารถในการสื่อสาร การอยู่ร่วมกัน และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
          นักศึกษาที่มีความขยัน มุ่งมั่นในการเรียน ตั้งใจในการทำงาน มีความประพฤติดี เมื่อได้รับค่าตอบแทนในการทำงานแต่ละภาคการ
ศึกษา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกของการรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง พึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
และมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า
          คณะฯ ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีที่สอดคล้องกับแผนหลักของประเทศและมหาวิทยาลัยอย่าง
ครอบคลุมและครบถ้วนทุกพันธกิจ
          ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาต่างมีความภาคภูมิใจที่ผลการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์เป็นไปตามปรัชญาที่
ได้กำหนดไว้และสะท้อนออกมาให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในตัวของบัณฑิต คือ บัณฑิตส่วนใหญ่เป็นคนมีความรู้ดี มีประสบการณ์การฝึก
ปฏิบัติการพยาบาลสาขาต่าง ๆ มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ถ่อมตน มีจิตวิญญาณการรับใช้ไม่เลือกงาน ฯลฯ  บัณฑิตส่วนใหญ่
เลือกทางดำเนินชีวิตที่มีคุณค่า มีความเรียบง่ายและพอเพียง

 NursingCappingCeremony-2b

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress