การผลิตบัณฑิต ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในและต่างประเทศ
1.  พัฒนาการจัดการศึกษาพยาบาลสู่ความเป็นสากล โดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่งชาติ (TQF) ให้สอดคล้องกับการ
     เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาประเทศ

2.  จัดการศึกษาพยาบาลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติอย่างมีคุณภาพ
     มีอัตลักษณ์ของคณะฯ และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.  พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและบูรณาการแนวคิดจิตวิญญาณการรับใช้ตามแนวคริสเตียน
4.  เพิ่มจำนวนนักศึกษาให้สามารถสอบผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในครั้งแรก
5.  พัฒนาระบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้งระดับรายวิชาและหลักสูตร
6.  พัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
7.  ทำบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการศึกษาร่วมองค์กรของเซเวนเดย์ แอ๊ดเวนติส และสถาบันการศึกษาภายนอก
8.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

การวิจัย
1.  พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่คณาจารย์
2.  เพิ่มจำนวนงานวิจัยที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์
3.  ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
4. สนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน    
5.  ส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่ตำรา เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน
6.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการทำวิจัย

การบริการวิชาการแก่สังคม    
1. สนับสนุนให้นักศึกษาและคณาจารย์ ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชนในการให้บริการวิชาการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
    พัฒนาวิชาชีพ โดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน

2. ส่งเสริมการนำความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการมาถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
    การวิจัย

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่สังคม

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1.  สนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
2.  สนับสนุนให้มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
3.  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
4.  พัฒนาภูมิทัศน์ อาคาร สถานที่ ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประกันคุณภาพ
1.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯให้ครอบคลุมดัชนีชี้วัด
2.  จัดสรรงบประมาณการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
3.  สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และนำแนวทาง
     การประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่การปฏิบัติงาน

4.  ส่งเสริมการทำวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress