หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน  :  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556  

  • ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2549 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4
  • ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะดังนี้
1. มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
    โดยคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
    และกฎหมายวิชาชีพ

2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคม ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพในองค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทำงานเป็นทีมในบทบาทผู้นำและสมาชิกทีม
    ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้ แสดงออกถึงภาวะผู้นำ อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในองค์กร ในสถานการณ์ที่หลากหลาย รวมทั้งปรับตัวและ
    มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

3. ให้การพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล และการประสานความร่วมมือกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และทีมสุขภาพ ตามแนวคิดทฤษฎีระบบของ
    นิวแมน (Neuman Systems Model)

4. บริหารจัดการการพยาบาลเพื่อให้การพยาบาลแบบองค์รวมแก่ผู้ใช้บริการ ครอบครัว และชุมชน โดยการร่วมมือกับทีมสุขภาพ ในการส่งเสริมสุขภาพ
    ป้องกันโรค รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสุขภาพ

5. สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
    การปฏิบัติการพยาบาลได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรมใน การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
    สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป

6. มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความมุ่งมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต
    มีทักษะชีวิตเพื่อดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น

7. มีทักษะชีวิต เพื่อดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
8. พัฒนาตนเองและวิชาชีพในฐานะสมาชิกองค์กรวิชาชีพ โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 จำนวนหน่วยกิต 143 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษา ดังนี้

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

143

หน่วยกิต

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

 
  • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

3

หน่วยกิต

 
  • กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

9

หน่วยกิต

 
  • กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

 
  • กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

105

หน่วยกิต

 
  • พื้นฐานวิชาชีพ

28

หน่วยกิต

 
  • วิชาชีพ

77

หน่วยกิต

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  

8

หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

ความหมายของรหัสวิชา

 

 

Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill
http://bigtheme.net/wordpress